Geologia

Geologia inżynierska

Wykonujemy badania geologiczne (wiercenia geologiczne), które są niezbędne dla posadowienia obiektów budowlanych, takich jak: domy jedno- i wielorodzinne, mosty, drogi, oczyszczalnie ścieków, inwestycje liniowe i wielu innych. Określamy również warunki geotechniczne posadowienia.

Stosujemy odkrywki fundamentowe w celu określenia głębokości i sposobu posadowienia budynków, które już istnieją.

Zależnie od kategorii geotechnicznej obiektu a także występujących warunków gruntowo-wodnych sporządzamy stosowne opracowanie do każdego przeprowadzonego badania.

Rodzaje wykonywanych opracowań:
  • opinie geotechniczne
  • projekty geotechniczne,
  • dokumentacje podłoża gruntowego.
Kategoria geotechniczne obiektu budowlanego określa wykonanie powyższych opracowań.
Kategoria I – wystarczy opinia geotechniczna
Kategoria II – konieczne wykonanie pozostałych opracowań.
Opracowania te odnoszą się do prostych warunków gruntowych.

Dokumentacje Geologiczno-Inżynierskie

Do utworzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędne jest wykonanie na wstępie Projektu robót geologicznych. Opracowania te są nierozłączne.  Wykonuje się je dla obiektów budowlanych znajdujących się w złożonych warunkach gruntowych i które są zaliczane do II i III kategorii geotechnicznej. Ponadto są opracowywane dla obiektów budowlanych  w skomplikowanych warunkach gruntowych niezależnie od ich kategorii geotechnicznej.
Wymaganym jest, aby obydwa opracowania zostały zatwierdzone w Urzędzie. W sumie należy sobie przewidzieć na och realizację i zatwierdzenia około 3 miesiące czasu.

Zarówno ilość jak i rodzaj badań geologicznych dobierane są indywidualnie ze względu na wielkość i charakter inwestycji.
 

Geotechnika

Nasi specjaliści są w stanie wykonać na każdym etapie budowy niezbędne badania geotechniczne, które pozwalają na ocenę zagęszczenia gruntu. Dzięki temu już na początkowym etapie budowy można dokonać porównania rzeczywistego wskaźnika zagęszczenia z wymaganym i dokonać ewentualnego dogęszczenia gruntu.

Usługi geotechniczne obejmują badanie nośności i zagęszczenia, m.in.:
- nasypów drogowych, kolejowych i in.
- zasypów kanalizacyjnych,
- podbudów dróg,
- podsypek pod fundamenty, chodniki, posadzki i in.

Po wykonaniu badania nośności i zagęszczenia podłoża tworzymy sprawozdania i protokoły.

Posiadamy sondę dynamiczną lekką (DPL-10), sondę dynamiczną średnią (DPM-30) oraz płytę dynamiczną lekką HMP LFG, które to narzędzia są niezbędne do badania nośności i zagęszczenia podłoża.
Użycie płyty dynamicznej lekkiej pozwala na określenia zagęszczenia gruntu do poziomu głębokości 0,5 m p.p.t.. Grunty niesposite, zasypowe są badane na większych głębokościach za pomocą sond dynamicznych DPL-10 lub DPM-30.


Hydrogeologia

Nasza firma świadczy również usługi hydrogeologiczne. Zajmujemy się m.in. sporządzaniem dokumentacji hydrogeologicznej, opinii, map hydroizohips.
Wykonujemy także kontrolne pomiary zwierciadeł wód podziemnych, a także opróbowania oraz badania wód gruntowych (skład i badania bakteriologiczne).


Współpracujemy z firmą "GEOLOGIA", której właścicielem jest Konrad Sobol.


Posiadamy profesjonalne opracowania geologiczne całego okręgu, na którym realizujemy inwestycje.

Zobacz:
 
AquaWiert - Studnie głębinowe