Metody poszukiwania wody

Nasze istnienie, a także istnienie wszystkich organizmów funkcjonujących na naszej planecie zależy od szczególnego związku chemicznego – wody. Jest ona wyjątkowym budulcem dla jednych organizmów, a dla innych środowiskiem życia. Jest składnikiem pożywienia i odpowiedzialnym czynnikiem za wiele funkcji utrzymujących człowieka w zdrowiu. Ilość wody od milionów lat z dziejów Ziemi nie zmieniła się, a każda jej kropla z pewnością pamięta wszelkie byty nieustannie mijającego czasu, krążąc bez przerwy pomiędzy trzema stanami skupienia (cykl hydrologiczny). Niestety nie umiemy nią gospodarować i zdatnej do użytku jest coraz mniej. Dlatego sięgamy po wodę podziemną.

Wody podziemne

Wszelkie wody powierzchniowe i opadowe infiltrują w głąb ziemi do warstwy nieprzepuszczalnych skał, tworząc zasoby wód gruntowych dostępnych dla tradycyjnych studni kopanych i niestety w przypadku suszy często dochodzi do jej znacznego ubytku, a nawet całkowitego braku. Pod warstwą nieprzepuszczalną występują wody np. artezyjskie, które poddane ciśnieniu hydrostatycznemu wypływają na powierzchnię. Natomiast wody zupełnie odizolowane nazywamy głębinowymi – to przykład krystalicznie czystych i zdrowych wód, wartych poszukiwań i wykonania odwiertów dla studni głębinowych. Obszar naszej działalności w zakresie usług wiertniczych obejmuje tereny Małopolski i Śląska, posiadające dość zróżnicowane zasoby wody głębinowej. Ich poszukiwanie oraz wykonanie wierceń pod studnie wymaga jednak ogromnego doświadczenia, specjalistycznego sprzętu i odpowiednich metod, w tym naukowych:

  • elektrooporowa ERT – stosowana w naszej firmie,
  • elektrosejsmiczna (MES),
  • elektromagnetyczna.

Istnieje również mniej dokładna metody z wykorzystaniem map hydrologicznych wymagających weryfikacji terenowej. W obszarze nienaukowych metod funkcjonuje radiestezja – kontrowersyjna i w minimalnym stopniu skuteczna.

Poszukiwanie wody – najważniejsze metody od A do Z

Podjęcie się poszukiwania wody ukierunkowanego na odnalezienie miejsca z jej największym potencjałem – zanim nastąpi wiercenie studni – może sprawić sporo problemów, zwłaszcza gdy w danej okolicy brakuje odpowiedniego zawodnienia, a faktyczne występowanie wody funkcjonuje w głębokiej warstwie wodonośnej. Z doświadczenia wiemy, że w takiej sytuacji stosowanie tzw. suchych odwiertów mija się z założonym celem i naraża potencjalnych inwestorów na niepotrzebne koszty. Dotyczy to również wyboru miejsca pod wiercenie studni głębinowej dokonywanego na podstawie radiestezji. Dlatego tak ważna jest wiedza – przynajmniej w ogólnym zakresie – na temat naukowych metod poszukiwania, które gwarantują pełną ocenę możliwości korzystania z czystej i zdrowej wody na własnej działce.

Metoda elektrooporowa ERT

Stosowana przez nas metoda elektrooporowa w wariancie tomografii ERT wykorzystuje zjawisko przewodzenia przez dany ośrodek skalny prądu elektrycznego. Dokonujemy w ten sposób pomiaru zmian oporności gruntu z wykorzystaniem specjalnego zestawu elektrod zarówno prądowych, jak i pomiarowych. Oczywiście ich konfiguracja zależna jest od charakteru pomiarów. W przypadku tomografii elektrooporowej jesteśmy w stanie dokonać bardzo dokładnych pomiarów dotyczących między innymi:

  • wody pitnej, mineralnej i leczniczej, również w utworach czwartorzędowych,
  • badań geotermalnych,
  • geologii złożowej,
  • geofizyki inżynierskiej

a nawet wykorzystać ją do poszukiwań antropogenicznych w badaniach archeologicznych oraz monitoringu w zakresie przemieszczeń i wielkości zmian ewentualnych zanieczyszczeń.

Pomiary to jedno, ale niezwykle istotna jest ich interpretacja, zwłaszcza że dokonujemy jej w geometrii 2D i na przekrojach o dowolnej długości. Metoda tomografii elektrooporowej jest aktualnie najlepszym i najbardziej wszechstronnym sposobem weryfikacji struktur podpowierzchniowych i nie tylko. Ponadto jest wydajna czasowo, pozwala na bieżącą kontrolę jakości pomiarów z analizą błędów włącznie, posiada szeroki zakres zastosowań i możliwość wykorzystania wszędzie tam, gdzie inne metody nie zdają egzaminu.

Metoda elektrosejsmiczna (MES)

Kolejną metodą umożliwiającą wiercenie studni głębinowej w odpowiednim miejscu jest wykonanie pionowych sondowań elektrosejsmicznych, które w określony sposób lokalizują złoża wód podziemnych. W tym przypadku stosuje się kilka nieinwazyjnych sondowań przekładających się na prospekcję hydrogeologiczną, co w rezultacie pozwala na wyznaczenie najkorzystniejszego obszaru dla wykonania odwiertu pod studnię głębinową. Do pozyskania właściwej informacji wykorzystuje się falę sejsmiczną wzbudzoną silnym udarem w metalową płytę usytuowaną bezpośrednio na gruncie. W ten sposób zainicjowane fale kompresyjne rozchodzą się w głąb ziemi prędkością sejsmiczną. W momencie napotkania zasobów wody następuje ich konwersja i powrót już z prędkością fal elektromagnetycznych. A zatem otrzymujemy określony sygnał odbierany przez dwa dipole sprzężone ze specjalnymi wzmacniaczami. Sygnał jest zapisywany w urządzeniu rejestrującym.

Metoda elektromagnetyczna

W zasadzie metoda pomiaru elektromagnetycznego, która polega na badaniu wytworzonego wtórnego pola elektromagnetycznego na określonym podziemnym obszarze, dedykowana jest poszukiwaniu wody na niezbyt dużych głębokościach, co oznacza, że dotyczy to zasobów gruntowych adekwatnych dla studni kopanych. W sytuacji braku występowania wody głębinowej na terenie działki inwestora jest to najrozsądniejsze rozwiązanie.

Profesjonalny pojazd do wykonywania odwiertów

Uwagi końcowe

Biorąc pod uwagę wszystkie metody poszukiwania wody, najbardziej miarodajną jest tomografia ERT, którą stosujemy z wymiernymi skutkami. Jej cenę i oferowanych kompleksowych usług wiertniczych i nie tylko zawartych w cenniku oraz wszelkich informacji, również dotyczących EkoKredytu udzielamy poprzez SZYBKI KONTAKT. Szukanie wody i wiercenie studni głębinowych dedykujemy potencjalnym klientom z Krakowa, Wisły, Bielsko Białej, Zawoi i wielu innych miejscowości Małopolski i Śląska.
Działka budowlana
AquaWiert - Studnie głębinowe