Pozwolenie na budowę studni głębinowej

Jak każda inwestycja budowlana, tak i kopana oraz wiercona studnia głębinowa podlega określonym przepisom adekwatnych do ustawy Prawo budowlane. Jednak to nie wszystko, ponieważ przepisy budowlane dotyczą aspektów technicznych i minimalnych norm odległościowych dla planowanych studni, a więc zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, natomiast Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze nakazują inwestorowi w określonych sytuacjach uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego:

 • gdy pobór wody jest większy niż 5 m³ na dobę,
 • głębokość studni głębinowej przekracza 30 m,
 • woda pobierana jest na cele gospodarcze,

oraz opracowania projektu robót geologicznych i zatwierdzenia w starostwie w przypadku wykorzystywania wód głębinowych do innych celów niż potrzeby gospodarstwa domowego.

Sprawdzamy, co jest potrzebne, by cieszyć się wodą z własnego ujęcia

Posiadanie własnej studni głębinowej kopanej lub wierconej to oczywista korzyść, biorąc pod uwagę stale rosnące ceny wody dostarczanej poprzez system wodociągowy, ale nie tylko dlatego. Jakość krystalicznie czystej i zdrowej wody z warstw głębinowych jest nieporównywalna. Jednak wykonanie odwiertu studni na cele własne wymaga spełnienia określonych formalności i sprawdzenia, czy jej wiercenie jest w ogóle możliwe. Pomimo, że jesteśmy właścicielami działki, musimy podjąć odpowiednie kroki:

 • sprawdzamy plan zagospodarowania przestrzennego – ważne w tym przypadku są przepisy o ochronie środowiska, które mogą skutecznie zablokować nasze plany. Jeśli nasza działka nie jest objęta szczególną ochroną, będzie to stanowić pierwszy krok do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia na wykonanie studni głębinowej,
 • sprawdzamy warunki działki, które muszą zagwarantować odpowiednią odległość studni:
  • do granicy działki, która nie może być mniejsza niż 5 m,
  •  
  • do osi rowu przydrożnego, która nie może być mniejsza niż 7,5 m,
  • do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń nie może być mniejsza niż 15 m,
  • do obszaru, na który odprowadzane są ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód, nie może być mniejsza niż 30 m,
  • do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego obszaru filtracyjnego bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków nie może być mniejsza niż 70 m,
 • zapewniamy wykonanie utwardzenia terenu wokół studni głębinowej na szerokość co najmniej 1 m.

Jeśli spełniamy powyższe warunki, nie planujemy działalności gospodarczej związanej ze studnią głębinową i jej głębokość nie przekracza 30 m, wystarczy zgłoszenie budowy wraz z rozrysowanym usytuowaniem studni oraz oświadczenie o prawie do dysponowania działką. Zazwyczaj jest to wystarczające i jeśli odpowiedzialny za to organ gminy nie nałoży dalszych wymogów, po 30 dniach zaczynamy budowę studni. Realizacja inwestycji ważna jest 2 lata od daty zgłoszenia.

Wykonywanie odwiertu

Studnia – pozwolenie na budowę

Inaczej ma się pobór wody ze studni głębinowej, który chcemy przeznaczyć na określoną działalność, np. w ramach hodowli zwierząt, upraw ogrodniczych i sadowniczych. Przekraczamy wtedy maksymalną wartość 5 m³ wody na dobę i w tej sytuacji na odwiert studni głębinowej wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Również gdy zakładana głębokość wierconej studni przekracza 30 m, potrzebne jest uzyskanie niezbędnego pozwolenia. A zatem należy przygotować odpowiednią dokumentację, czyli operat wodnoprawny, który sami nie sporządzimy. Może tego dokonać hydrogeolog lub uprawniony projektant instalacji wodnych i kanalizacyjnych. Dokumenty, które potrzebne są do uzyskania zgody na wiercenie studni głębinowej, to przede wszystkim:

 • projekt odwiertu studni zatwierdzony przez wojewodę,
 • wykonanie odwiertu i przygotowanie tzw. wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej studni, czyli dopuszczalnej wydajności, poziomu zwierciadła statycznego wody oraz depresji.

Na podstawie uzyskanych parametrów możemy dokonać odpowiedniego doboru pompy głębinowej i innych urządzeń, w tym również, jeśli wystąpi taka potrzeba, urządzeń do uzdatniania wody. Przy okazji przestrzegamy przed budową studni bez wymaganego projektu, zgody i dokumentacji powykonawczej. Dotyczy to również zgłoszeń, ponieważ zdarza się, że odpowiedzialne za procedury organa administracji państwowej mogą interpretować przepisy według jednego schematu, tj. każde ujęcie wodne wiercone, rurowe niezależnie od głębokości podlega wymogom uzyskania pozwolenia na budowę. Odpowiedzialność za wykonawstwo studni głębinowej bez stosownej zgody spada na inwestora, dlatego powierzenie kompleksowych usług wiertniczych – w tym, sporządzenia dokumentacji i zachowanie pełnej procedury wykonawczej – naszej firmie jest gwarancją poboru wody zgodnie z prawem.

Uwagi końcowe

Dla potwierdzenia przypominamy, że zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 10 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie prac budowlanych polegających na wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 30 m³/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych. Natomiast pozwolenie budowlane na wykonanie odwiertu studni głębinowej jest wymagane bez względu na jej wydajność i głębokość. Jedynie wykonanie obudowy studni jest zwolnione z tego obowiązku. A zatem wszelkie roboty związane z wierceniem (odwiertem) studni głębinowej można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wszelkich informacji dotyczących wykonania studni głębinowych, ich zgłoszeń lub uzyskania pozwolenia na budowę, cen oferowanych usług wiertniczych, warunków dotyczących EkoKredytu udzielamy inwestorom z Krakowa, Bielsko Białej, Zawoi i Wisły oraz wielu innych miejscowości Śląska i Małopolski poprzez SZYBKI KONTAKT.